Znajdujesz się w:
Strona startowa | Firmy | Kredyty
Euro-FATCA
----------------------------------------
Zastrzeganie kart
----------------------------------------
Bankowość Internetowa
Bezpieczeństwo Bankowości Elektronicznej
----------------------------------------
Logowanie:
EBO
----------------------------------------
Polityka prywatności
----------------------------------------
Wykaz bankomatów bez prowizji
----------------------------------------
Zasady składania reklamacji
----------------------------------------
Godziny graniczne realizacji przelewów
bfg
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie informuje, że od dnia 30.12.2010 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w naszym Banku przez jednego deponenta do 100 tys. euro. Środki te podlegają 100% gwarancji.
W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

KWOTĘ GWARANCJI OKREŚLA USTAWA O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM
Kredyty dla firm Drukuj Email

 

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielany przedsiębiorcom na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością.
Warunkiem udzielenia kredytu w rachunku bieżącym jest:
  • posiadanie przez ubiegający się podmiot rachunku bieżącego w Banku co najmniej 6 miesięcy /w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstwa od założeń ogólnych/
  • dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem tego rachunku
Bank przy ustalaniu limitu kredytu w rachunku bieżącym może się kierować:
  • aktualną i przewidywaną sytuacją ekonomiczno-finansową kredytobiorcy
  • wysokością i częstotliwością obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy
  • rodzajem i wartością proponowanych zabezpieczeń
Wykorzystanie kredytu następuje do wysokości kwoty określonej w umowie kredytowej. Każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystanego kredytu i umożliwia kredytobiorcy ponowne zadłużenie się do wysokości przyznanego kredytu lub określonej na dany dzień wysokości kredytu.
Przedłużenie okresu kredytowania na następny rok wymaga zawarcia nowej umowy kredytowej - po uprzednim złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu.


Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt ten może być udzielany jako kredyt na finansowanie określonej transakcji, której spłata nie powoduje odnowienia limitu lub w formie linii kredytowej z przeznaczeniem na:

  • zobowiązania wynikłe z krótkotrwałych trudności płatniczych spowodowanych np. przejściowym wzrostem stanu zobowiązań. Kredyt może być udzielony na okres nie przekraczający 3 miesięcy, jest nieodnawialny,
  • na pokrycie należności dłużnika. Kredyt udzielany jest na okres 1 roku - jest nieodnawialny

Kredyt inwestycyjny

Bank udziela kredytów na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących (z uwzględnieniem potrzeb związanych z ochroną środowiska naturalnego.
Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Udział środków własnych kredytobiorcy, przy sfinansowaniu działalności inwestycyjnej powinien wynosić minimum 20% wartości nakładów inwestycyjnych.
Do środków własnych kredytobiorcy zalicza się między innymi środki pieniężne na rachunku bankowym, wartość zgromadzonych materiałów, koszty poniesione na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, zakupione maszyny i urządzenia oraz koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej itp.

 

Kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Kredyty z EFRWP na realizację przedsięwzięć na obszarach wiejskich i miejskich do 20 tys. mieszkańców. Kredyt ten udzielony może być do wysokości 20 000,00 zł z terminem spłaty do dwóch lat. Raty kapitałowe płatne są w terminach miesięcznych. Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od wysokości stopy redyskonta weksli.

 

Kredyty pomostowe w ramach Funduszy Strukturalnych

Kredyty na realizację przedsięwzięć związanych z inwestycjami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach:
  • Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw
  • Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
  • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 


Stawki WIBOR i WIBID

stosowane w BS Krasnystaw
Marzec 2018
WIBID 3M  1,52%
WIBOR 1M  1,65%
WIBOR 3M  1,72%
kolektory, mieszkaniowy:
WIBOR 3M  1,72%
Stawki archiwalne

Kursy walut w BS

Tabela nr 270  z 2018-03-16
                   Kupno  Sprzedaż
1 USD 3.3275 3.5372
1 EUR 4.0829 4.3398
1 GBP 4.6126 4.9387
1 CHF 3.4685 3.7357

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) "sesyjne", które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz tworzenia statystyk. Pliki te pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnym momencie modyfikując ustawienia przęglądarki.