Kredyt pomostowy

  • Kredyt pomostowy jest kredytem inwestycyjnym przeznaczonym dla tych klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej.

    • Kwota kredytu -wynika z zapotrzebowania na kapitał, obliczonego na podstawie dokumentów przedstawionych przez Klienta.  Udział środków własnych klienta minimum 10%. Minimalna kwota kredytu wynosi 20 000,00 zł.
    • Okres kredytowania - kredyt może być udzielony na okres do 180 miesięcy.
    • Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej w oparciu o zmienną stopę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku.
    • Spłata kredytu - terminy spłat dostosowane do cyklu produkcyjnego. możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych kosztów.