Znajdujesz się w:
Strona startowa | Rolnicy | Kredyty
Euro-FATCA
RODO
Rachunek VAT
Przenoszenie rachunków
----------------------------------------
Zastrzeganie kart
----------------------------------------
Bezpieczeństwo Bankowości Elektronicznej
Bankowość Internetowa
----------------------------------------
Logowanie:
EBO
EBO RWD
----------------------------------------
Polityka prywatności
----------------------------------------
Wykaz bankomatów bez prowizji
----------------------------------------
Zasady składania reklamacji
----------------------------------------
Godziny graniczne realizacji przelewów
bfg
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie informuje, że od dnia 30.12.2010 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w naszym Banku przez jednego deponenta do 100 tys. euro. Środki te podlegają 100% gwarancji.
W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

KWOTĘ GWARANCJI OKREŚLA USTAWA O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM
Kredyty rolnicze

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kredytów dla rolników

Kredyt inwestycyjny na działalność rolniczą

Kredyt w rachunku bieżącym "AgroLinia"

 

Kredyt inwestycyjny na działalność rolniczą.

 

Opis

Kredyt inwestycyjny na działalność rolniczą.

Baneficjeni

Kredyt inwestycyjny udzielany:

1.osobom prawnym,
2.osobom fizycznym,
3.jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,

prowadzącym działalność rolniczą jako posiadacz samoistny lub zależny gospodarstw rolnych lub produkcję w działach specjalnych produkcji rolnej w oparciu o nieruchomości rolne będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym.

Cel - przeznaczenie

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego. Możliwe jest również refinansowanie nakładów inwestycyjnych.

Wymagania dodatkowe wobec Klienta

Nabywcą (właścicielem) przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa powyżej, finansowanych kredytem inwestycyjnym, może być wyłącznie Kredytobiorca.

Udział własny Klienta

Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 10% wartości.

Maksymalna wysokość kredytu

Kredytowanie do 90% nakładów inwestycyjnych.

Maksymalny okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat.

Karencja w spłacie kapitału

Okres karencji w spłacie kredytu inwestycyjnego wynosi maksymalnie 2 lata.

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na stawce WIBOR 3M i stałej marży Banku – określonej zgodnie z Tabelą.

Waluta kredytu

PLN

Okres odsetkowy

Miesięczny, kwartalny

Prowizje

Bank z tytułu udzielenia i obsługi kredytu pobiera prowizje zgodnie z Taryfą.

 Powrót do góry strony

Kredyt w rachunku bieżącym "AgroLinia”

 

Kredyt bez ukrytych opłat i prowizji. Brak opłat za rozpatrzenie wniosku o kredyt.

Niska rzeczywista stopa oprocentowania kredytu.

Opis Kredyt w rachunku bieżącym rolnika zabezpieczony hipotecznie „AgroLinia”
Baneficjeni

Kredyt „AgroLinia” udzielany:

  1. osobom prawnym,
  2. osobom fizycznym,
  3. jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,

 

prowadzącym działalność rolniczą jako posiadacz samoistny lub zależny gospodarstw rolnych lub produkcję w działach specjalnych produkcji rolnej w oparciu o nieruchomości rolne będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym.

Cel - przeznaczenie

Kredyt przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.
 Maksymalna wysokość kredytu Kwota kredytu nie może przekroczyć 50% wartości gruntów rolnych będących przedmiotem zabezpieczenia
 Zasady oprocentowania  

 Oprocentowanie na dzień 01.05.2015 wynosi 7,15 %

oprocentowanie kredytu naliczane jest wg. zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku w wysokości 5,5 p.p. Wysokość stawki WIBOR 3M ustalana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca. Opublikowana stawka WIBOR 3M obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj pierwszy dzień m-ca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. Nie jest przewidziana możliwość negocjacji wysokości marży Banku.

 Prowizje Prowizje: prowizja za przyznanie kredytu 2% nie mniej niż 300 zł. Prowizja za przyznanie kredytu naliczana jest od kwoty przyznanego kredytu. Pozostałe opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych. Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0 zł.
Maksymalny okres kredytowania Do 60 miesięcy

Częstotliwość spłat kapitału

Jednorazowo. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu.

Częstotliwość spłat odsetek

W okresach miesięcznych.
Metoda spłaty kredytu Kredyt „AgroLinia” jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu kredytowego w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytu.
 Inne uwagi

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka umowna, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku.

Powrót do góry strony 

 

 

Stawki WIBOR i WIBID

stosowane w BS Krasnystaw
Sierpień 2019
WIBID 3M  1,52%
WIBOR 1M  1,64%
WIBOR 3M  1,72%
kolektory, mieszkaniowy:
WIBOR 3M  1,72%
Stawki archiwalne

Kursy walut w BS

Tabela nr  z 20
                   Kupno  Sprzedaż
1 USD  
1 EUR  
1 GBP  
1 CHF  

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) "sesyjne", które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz tworzenia statystyk. Pliki te pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnym momencie modyfikując ustawienia przęglądarki.