Kredyty dla firm Drukuj

 

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielany przedsiębiorcom na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością.

Warunkiem udzielenia kredytu w rachunku bieżącym jest:

  • posiadanie przez ubiegający się podmiot rachunku bieżącego w Banku co najmniej 6 miesięcy /w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstwa od założeń ogólnych/
  • dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem tego rachunku

Bank przy ustalaniu limitu kredytu w rachunku bieżącym może się kierować:

  • aktualną i przewidywaną sytuacją ekonomiczno-finansową kredytobiorcy
  • wysokością i częstotliwością obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy
  • rodzajem i wartością proponowanych zabezpieczeń
 
Wykorzystanie kredytu następuje do wysokości kwoty określonej w umowie kredytowej. Każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystanego kredytu i umożliwia kredytobiorcy ponowne zadłużenie się do wysokości przyznanego kredytu lub określonej na dany dzień wysokości kredytu.
Przedłużenie okresu kredytowania na następny rok wymaga zawarcia nowej umowy kredytowej - po uprzednim złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
 
 
 

Kredyt ten może być udzielany jako kredyt na finansowanie określonej transakcji, której spłata nie powoduje odnowienia limitu lub w formie linii kredytowej z przeznaczeniem na:

  • zobowiązania wynikłe z krótkotrwałych trudności płatniczych spowodowanych np. przejściowym wzrostem stanu zobowiązań. Kredyt może być udzielony na okres nie przekraczający 3 miesięcy, jest nieodnawialny,
  • na pokrycie należności dłużnika. Kredyt udzielany jest na okres 1 roku - jest nieodnawialny


Kredyt inwestycyjny

Bank udziela kredytów na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących (z uwzględnieniem potrzeb związanych z ochroną środowiska naturalnego.
Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Udział środków własnych kredytobiorcy, przy sfinansowaniu działalności inwestycyjnej powinien wynosić minimum 20% wartości nakładów inwestycyjnych.
Do środków własnych kredytobiorcy zalicza się między innymi środki pieniężne na rachunku bankowym, wartość zgromadzonych materiałów, koszty poniesione na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, zakupione maszyny i urządzenia oraz koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej itp.

 

 

 
Kredyty pomostowe w ramach Funduszy Strukturalnych

Kredyty na realizację przedsięwzięć związanych z inwestycjami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach:
  • Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw
  • Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
  • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego