Wcześniejsza spłata części lub całości Subwencji Finansowej uzyskanej w ramach Tarczy 1.0

Szanowni Państwo

Zgodnie z REGULAMINEM UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM informujemy, że w celu dokonania wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty Subwencji Finansowej, konieczny jest kontakt Beneficjenta z Bankiem i złożenie dyspozycji chęci dokonania nadpłaty lub spłaty całkowitej. Wzór dyspozycji poniżej komunikatu.

 

Deklaracja chęci wcześniejszej nadpłaty/spłaty Subwencji Finansowej przez Beneficjenta powinna odbyć się w terminie nie krótszym niż miesiąc przed planowaną datą nadpłaty/spłaty. Minimalna kwota dodatkowej wpłaty ze strony Beneficjenta, która może zostać uznana jako nadpłata powinna obejmować kwotę odpowiadającą co najmniej dwukrotności raty Subwencji Finansowej. Wypełnioną dyspozycję wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty Subwencji Finansowej z podpisem Beneficjenta należy złożyć w Oddziale Banku.

 

W przypadku dokonania wcześniejszej wpłaty przez Beneficjenta, jako zadeklarowana spłata całkowita lub częściowa (nadpłata w celu zmniejszenia wartości kolejnych rat lub skrócenie okresu spłaty Subwencji Finansowej), nadpłacona kwota przekazywana jest w całości do PFR (poprzez Rachunek Spłaty w Banku Zrzeszającym) w najbliższym okresie rozliczeniowym zgodnie ze standardowym procesem przekazywania środków. W przypadku uwzględnienia dyspozycji nadpłaty Subwencji Finansowej, Bank generuje nowy Harmonogram Spłat i przekazuje go Beneficjentowi w Bankowości Elektronicznej Banku, za pośrednictwem której zawarta została Umowa Subwencji Finansowej, w sposób umożliwiający Beneficjentowi zapoznanie się z jego treścią. Udostępnienie Harmonogramu Spłat w sposób opisany jak wyżej, traktowane jest jako skuteczne doręczenie Harmonogramu Spłat Beneficjentowi.

W sytuacji, gdy Beneficjent dokona częściowej lub całkowitej spłaty Subwencji Finansowej bez uprzedniego złożenia dyspozycji, nadpłacone przez Beneficjenta środki nie podlegają automatycznemu zwrotowi na rzecz Beneficjenta lub zaliczeniu na poczet częściowej lub całkowitej spłaty, a zostają zaliczone na poczet spłaty kolejnych rat wynikających z Harmonogramu spłat zgodnie z terminem ich wymagalności. W celu rozporządzania środkami przekazanymi do Banku bez uprzedniej dyspozycji, Beneficjent powinien skontaktować się z Bankiem.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 825760929, 825760930, 825760949.

W załączeniu wzór dyspozycji wcześniejszej nadpłaty lub spłaty całości Subwencji Finansowej.

     Wzór dyspozycji