PSD2

Czym jest PSD2?

PSD2 (ang. Payment Services Directive)
 - dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca usług płatniczych. W Polsce jej zasady zostały wprowadzone w ramach nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Wprowadzenie dyrektywy wynika ze zmian technologicznych na rynku płatności oraz pojawiających się regularnie na rynku nowych usług płatniczych. Dyrektywa wprowadza na rynku nowy rodzaj podmiotów (tzw. TPP), którzy za zgodą Klienta mogą świadczyć dodatkowe usługi (m. in. AIS, PIS i CAF).

Dla Klientów dyrektywa PSD2 to:

  • szybsze rozpatrywanie reklamacji
  • Zmniejszenie odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje
  • Silne uwierzytelnienie – większe bezpieczeństwo transakcji
  • otwarta bankowość - możliwość konsolidacji rachunków z różnych bankowych w jednym miejscu (TPP)

Jakie będą korzyści dla klienta?

Szybciej rozpatrywane reklamacje

Czas na rozpatrywanie reklamacji, które dotyczą transakcji płatniczych ulega skróceniu z 30 dni kalendarzowych do 14 dni roboczych.

Zmniejszenie odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje

Zmniejszeniu ulega limit kwotowy dla nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Do tej pory wynosił on 150 euro, po wejściu w życie dyrektywy PSD2 będzie to 50 euro.

Silne uwierzytelnienie – większe bezpieczeństwo transakcji

Dostęp do rachunku oraz autoryzacja transakcji będzie wymagała przynajmniej 2 elementów z kategorii: wiedza (coś, co wie wyłącznie użytkownik) – np. hasło, posiadanie (coś, co ma wyłącznie użytkownik) – np. token dynamiczny, cechy klienta (coś, kim jest użytkownik) – biometria.

Otwarta bankowość - możliwość konsolidacji rachunków z różnych bankowych w jednym miejscu (TPP)

Klient będzie miał możliwość skonsolidowania swoich rachunków (które posiada w różnych instytucjach) w jednym miejscu (u TPP) na podstawie zgód wyrażonych przez klienta.

Nowe usługi TPP

Dyrektywa otwiera rynek  nowych podmiotów (tzw. TPP – Third Party Providers – nowy typ podmiotu na rynku płatniczym, np. fintechy, serwisy płatnicze czy inne banki), którzy za zgodą Klienta, będą mogli świadczyć dodatkowe usługi:

AIS (ang. Account Information Service) - jest to usługa dostępu do informacji o rachunku polegająca na dostarczaniu skonsolidowanych informacji dotyczących:
a) rachunku bankowego Posiadacza rachunku/ Kredytobiorcy prowadzonego u innego dostawcy albo
b) rachunków płatniczych Posiadacza rachunku/ Kredytobiorcy prowadzonych u innego dostawcy albo u więcej niż jednego dostawcy
Klient (po wyrażeniu odpowiednich zgód) umożliwia TPP dostęp do informacji o rachunkach Klienta w różnych bankach. Dzięki temu Klient otrzymuje dostęp do różnych rachunków w jednym miejscu.

PIS (ang. Payment Initiation Service) - usługa inicjowania transakcji płatniczej. Polega ona inicjowaniu zlecenia płatniczego
z rachunku klienta poprzez TPP.

CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds) - jest to usługa umożliwiająca potwierdzenia TPP dostępności środków na rachunku płatniczym karty w celu dokonania tą kartą płatności.

Co to jest open banking?

Open banking - otwarta bankowość jest to nowy standard na rynku usług płatniczych.

Po wejściu w życie dyrektywy PSD2 14.09.2019, banki muszą (po wyrażeniu odpowiednich zgód przez Klientów)  umożliwić dostęp do rachunków TPP.

Wszystkie Banki muszą udostępnić interfejsy dostępowe do swoich systemów dla TPP.

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera.

https://psd2-pdev.bskrasnystaw.pl/

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że organy statutowe Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oraz Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim zgodnie postanowiły o połączeniu obydwu banków.

Od 01 czerwca 2022 roku Banki działają jako jednolity podmiot finansowy pod nazwą:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

ul. Mostowa 25, 22-300 Krasnystaw.

Łącząc Banki organizacyjnie, połączymy różne kompetencje i doświadczenia, wykorzystując wszystko co najlepsze, aby zapewniać Państwu szeroką i nowoczesną ofertę produktową.

Połączenie Banków nie nakłada na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków.

Dołożymy wszelkich starań, aby proces łączeniowy był nieodczuwalny dla dotychczasowych oraz nowych Klientów. Połączenie wpłynie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej naszej wspólnej organizacji na rynku usług finansowych, pozwalając tym samym być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.