• Historia

Historia

Początek działalności Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie datuje się na rok 1912, kiedy to Ustawą Krasnostawskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Krasnymstawie, zatwierdzoną przez Ministra Skarbu, powołano Krasnostawskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu. Na podstawie ustawy z dnia 1 stycznia 1921 r. Ogólne Zebranie Członków Krasnostawskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w 1922 r. przyjęło nowy Statut i nową nazwę "Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie". W początkowym okresie działalności Banku kredytowanie ograniczało się do kredytów obrotowych, finansowano głównie zakupy nawozów, nasion i inwentarza. Klientami naszego Banku byli rolnicy okolicznych wsi. W rok 1956 nadano wszystkim GKS nowy statut wprowadzający nową nazwę Kasy Spółdzielcze. Po powołaniu przez Zjazd Delegatów Krajowego związku SOP jako Centralę organizacyjno - rewizyjną, na Walnym Zebraniu w dniu 28. 06. 1956 r. GKS w Krasnymstawie przyjmuje nową nazwę SOP w Krasnymstawie. Rok 1957 przyniósł kolejne zmiany. Na podstawie ustawy o Prawie Bankowym SOP przemianowane zostały na Banki Spółdzielcze. 01.07.1975 r. powstał BGŻ pełniący wobec BS funkcję Centrali finansowej i organizacyjnej.

Gwałtowna reforma systemu politycznego i gospodarczego zapoczątkowana w latach 90 - tych, spowodowała szereg zmian w spółdzielczości bankowej w sferze prawnej i ekonomicznej, a także zapoczątkowała proces wchodzenia BS na wolny rynek finansowy. Zmiany w spółdzielczym systemie bankowym odbywały się w warunkach głębokiego kryzysu i niskiej profesjonalności zarządzania, co przy dużej operacyjnej samodzielności, a także bez regulacji prawnej w zakresie kontroli było przyczyną upadłości wielu BS. Dostrzegając ten problem NBP zobligował BS do zrzeszenia się w dowolnie wybranym zrzeszeniu, wówczas BS w Krasnymstawie zrzeszył się w BGŻ. Zgodnie z ustawą o Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i BGŻ BS-y zachowały spółdzielcze formy organizacyjne i daleko idącą autonomię. Po trzech latach funkcjonowania w tym zrzeszeniu nadszedł nowy istotny zwrot w organizacji BS w Krasnymstawie. Realizując założenia KNB z dnia 05. 08. 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia BS w kapitał założycielski, z dniem 27. 06. 1999 r. nastąpiło połączenie pięciu Banków Spółdzielczych, które są aktualnie Oddziałami: BS w Fajsławicach, BS w Łopienniku Nadrzecznym, BS w Turobinie, BS w Żółkiewce, BS w Siennicy Różanej z Bankiem Spółdzielczym w Krasnymstawie. Po połączeniu BS w Krasnymstawie stał się bankiem o szerokiej ofercie produktów i dużym zasięgu terytorialnym, stworzyły silny kapitałowo i sprawny organizacyjnie Bank obejmujący obsługą finansową budżety 8 gmin oraz miasto i powiat krasnostawski i biłgorajski, zostało uruchomionych dodatkowo 8 punktów kasowych i Oddział w Gorzkowie ( w zakupionym przez nas budynku po upadłym Banku).

Bardzo szybko okazało się, że Lubelski Bank Regionalny ma zbyt niskie kapitały by stanowić bezpieczną obsługę dla zrzeszonych banków spółdzielczych, stąd powstała inicjatywa powołania Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., który zrzesza większość Banków Spółdzielczych w kraju i także BS w Krasnymstawie.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw, Bank w dniu 31 grudnia 2015 roku przystąpił do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.