• Zastrzeżenie PESEL

Jeżeli masz zastrzeżony PESEL maksymalna kwota wypłat gotówkowych to 12 726 zł 

Od 1 czerwca 2024 na mocy art 105d Prawa bankowego, banki zobowiązane zostały weryfikować czy PESEL osoby fizycznej będącej konsumentem został zastrzeżony.

Jeżeli masz zastrzeżony numer PESEL odmówimy zawarcia umowy rachunku, kredytu oraz wypłaty gotówkowej w placówce Banku w kwocie przekraczającej wysokość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (aktualnie 12 726 zł) albo jeżeli suma kwot wypłat w danym dniu przekroczy tą wartość.

Zastrzeżenie numeru PESEL weryfikujemy tylko dla konsumentów.

 

Na czym polega zastrzeżenie PESEL?

Instytucja zastrzeżenia numerów PESEL została wprowadzona jako systemowe rozwiązanie mające chronić konsumentów przed skutkami utraty danych osobowych, w tym numeru PESEL. Ma to utrudnić przestępcom przeprowadzanie takich oszustw, jak choćby zaciąganie kredytów na czyjeś dane osobowe.

Kto może zastrzec numr PESEL?

Zastrzec numer PESEL może każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

Jak zastrzec numer PESEL?

Numer PESEL może zastrzec pełnoletnia osoba fizyczna:

- składając wniosek w dowolnym urzędzie gminy (urzędzie miasta)

- poprzez serwis internetowy mObywatel  po adresem https://www.mobywatel.gov.pl

- poprzez aplikację mobilną mObywatel.

Kiedy sprawdzamy numer PESEL?

 Bank ma obowiązek dokonania weryfikacji

  • przed zawarciem z pełnoletnim konsumentem umowy:

- rachunku oszczędnościowego,

- rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,

- karty kredytowej,

- kredytu,

- pożyczki,

  • zmianą umowy kredytu, pożyczki, w wyniku której następuje zwiększenie zadłużenia.
  • przed dokonaniem w placówce Banku przez konsumenta, wypłaty gotówkowej z rachunku, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach Banku przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co zrobić żeby zawrzeć umowę?

Aby zawrzeć umowę jednego z wyżej wymienionych typów, należy wcześnie odwołać zastrzeżenie numeru PESEL. Po podpisaniu umowy numer PESEL możesz znowu zastrzec. 

Co z wypłatami gotówkowymi?

Jeżeli zamierzasz dokonać wypłaty w kwocie wyższej niż 12 726 zł lub jeżeli suma kwot wypłat w danym dniu przekroczy tę wartość, zanim złożysz dyspozycję wypłaty musisz odwołać zastrzeżenie numeru PESEL. 

Bardzo ważne !!!

Jeżeli posiadając aktywne zastrzeżenie PESEL spróbujesz dokonać wypłaty przekraczającej tą kwotę, wstrzymamy wypłaty gotówkowe z Twojego rachunku na 12 godzin.

Podstawa prawna

Art 105d ustawy Prawo bankowe.