• Rachunek VAT i Split Payment

Rachunek VAT i Split Payment

Osoby i instytucje posiadające rachunek rozliczeniowy (bieżący, pomocniczy, rolniczy lub celowy) w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie prosimy o kontakt z placówką Banku w celu uzyskania informacji o nadanym numerze rachunku VAT. Numer rachunku VAT można również pozyskać poprzez system bankowości internetowej EBO.
W dniu 1 lipca 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2018 roku, poz. 62]. Nowelizacja wprowadza możliwość skorzystania z tzw. mechanizmu podzielonej płatności [split payment] oraz zobowiązuje banki do utworzenia do rachunku rozliczeniowego [bieżącego i pomocniczego] jednego rachunku VAT, który służyć będzie do rozliczania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

Poniżej dodatkowe informacje o rachunku VAT oraz mechanizmie podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności będzie dobrowolny, a to czy będzie wykorzystany do rozliczenia określonej faktury VAT, będzie zależne od nabywcy towarów i usług, który będzie mógł zainicjować płatność MPP podczas zapłaty za fakturę, z wykorzystaniem komunikatu przelewu MPP.

MPP ma zastosowanie tylko i wyłącznie w odniesieniu do płatności dokonywanych począwszy od 1 lipca 2018 r. Liczyć się będzie termin faktycznej zapłaty, a nie termin wystawienia faktury, ani termin płatności, określony w fakturze VAT.

Otwarcie rachunku VAT jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy rachunku. Dla każdego posiadacza rachunku rozliczeniowego Bank, na mocy ustawy, otworzy rachunek VAT. W przypadku posiadania kilku rachunków rozliczeniowych Ustawa nakazuje otworzyć jeden „zbiorczy” rachunek VAT dla danego posiadacza. Rachunki VAT nie będą otwierane przy rachunkach ROR.

Na wniosek Bank może prowadzić rachunek VAT osobno do każdego rachunku rozliczeniowego. Wniosek taki należy złożyć w placówce Banku obsługującej rachunek bankowy. Wniosek może być złożony w każdym czasie. Bank uruchomi odrębne rachunki VAT w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W razie wątpliwości co do funkcjonowania rachunku VAT prosimy o kontakt z przedstawicielem Banku drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie:

 • Oddział w Fajsławicach          81 585 30 40
 • Oddział w Gorzkowie             84 683 83 72
 • Oddział w Krasnymstawie      82 576 09 33
 • Oddział w Łopienniku             82 577 31 13
 • Oddział w Siennicy Różanej   82 575 92 15
 • Oddział w Turobinie               84 683 33 41
 • Oddział w Żółkiewce              84 683 16 66 w.36

lub osobiście w placówce Banku.

Mechanizm podzielonej płatności będzie uruchamiany z inicjatywy nabywcy. To nabywca będzie decydował czy chce zapłacić za towar lub usługę w trybie dotychczasowym (cała płatność jedną kwotą na rachunek rozliczeniowy), czy też woli wybrać formę MPP (płatność jednym przelewem, jednak z rozksięgowaniem na kwotę główną /zaksięgowaną na rachunku rozliczeniowym odbiorcy/ i kwotę podatku VAT /zaksięgowaną na rachunku VAT odbiorcy/)

W celu realizacji zapłaty MPP bank będzie udostępniał [od 1 lipca 2018 roku] w ramach bankowości elektronicznej lub w formie papierowej formatki [formularze] polecenia przelewu MPP [komunikat przelewu]. Prawidłowe wykonanie przelewu MPP wymagać będzie wskazania poniższych danych:

 • Dane identyfikujące odbiorcę przelewu;
 • Kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku VAT wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności. Kwotę podatku VAT wskazuje wykonujący przelew samodzielnie, bank nie wykonuje kontroli prawidłowości wskazania kwoty podatku VAT. Możliwa jest płatność części podatku VAT w drodze przelewu MPP.
 • Kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto. Jest to kwota określona na fakturze VAT.
 • Numer faktury, w związku z którą jest dokonywana płatność. Jeden przelew może dotyczyć wyłącznie jednej faktury VAT.
 • Numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku – należy tutaj wskazać NIP danego sprzedawcy widniejący na fakturze.

MPP ma zastosowanie tylko do faktur VAT z wykazanym podatkiem VAT. Nie może dokonać zapłaty w ramach MPP za faktury dokumentujące czynność zwolnioną z VAT lub ze stawką VAT 0,00 %. Oznacza to, że płatność MPP będzie możliwa, gdy na fakturze będzie uwidoczniona kwota netto oraz kwota podatku VAT, obliczona według stawki obowiązującej dla danej transakcji [z wyłączeniem stawki 0,00 %].

MPP ma zastosowanie tylko do płatności dokonywanych w złotych. Nie jest możliwe dokonanie płatności MPP w walucie obcej. Podatek VAT zawsze musi być na fakturze VAT wykazany w walucie złoty polski.

Wykonanie płatności MPP wymaga wykonania zlecenia płatniczego [przelewu]. Pomimo, że kwota płatności jest podzielona wykonywany jest wyłącznie jeden przelew. Taki przelew będzie automatycznie dzielony na kwotę netto, która będzie księgowana na rachunku rozliczeniowym oraz kwotę podatku VAT, które będzie księgowana na rachunku VAT.

Dysponowanie rachunkiem VAT będzie ograniczone wyłącznie do określonych w ustawie transakcji płatniczych. Z rachunku VAT będzie można dokonać następujących transakcji:

1.Rachunek VAT będzie mógł być uznany kwotą:

 • Podatku VAT, który zostanie zapłacony w ramach MPP [np. przy zapłacie za sprzedany towar na ten rachunek będzie wpływała kwota podatku VAT].
 • Podatku VAT, zwróconego przez sprzedawcę z uwagi na udzielony rabat, bonifikatę lub zwrot.
 • Przekazaną z innego rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku.

2.Z rachunku VAT będzie możliwość wykonania przelewu m.in. tytułem:

 • Zapłaty podatku VAT od transakcji nabycia towaru lub usługi,
 • Zapłaty podatku VAT do organu skarbowego,
 • Przekazania środków na inny rachunek VAT w tym samym banku,
 • Przekazania środków na rachunek rozliczeniowy, po uzyskaniu zgody właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
 • Realizacji zajęcia egzekucyjnego podatku VAT.

Dysponowanie rachunkiem VAT w innych celach, niż przewidzianych w Prawie bankowym, będzie możliwe po uzyskaniu zgody właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zgoda taka będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zgoda taka będzie przekazywana przez naczelnika urzędu skarbowego bezpośrednio do banku. Naczelnik będzie mógł odmówić wydania zgody m.in. w przypadku gdy zachodzić będzie uzasadniona obawa, że podatnik nie wykonana zobowiązania podatkowego.

Zasady i terminy informowania o saldzie na rachunku VAT:

Informacje o saldzie rachunku VAT dostępne są na bieżąco w ramach usługi dostępu do bankowości elektronicznej, na wyciagach oraz w placówkach Banku.

Przykład MPP:

Jan Kowalski wystawia FV za sprzedaży materiałów budowlanych. Kwota na fakturze VAT wynosi 100,00 zł netto, a podatek VAT 23,00 zł [według stawki 23,00 %, transakcje o innej stawce podatku również mogą podlegać MPP]. Faktura przekazywana jest elektronicznie do nabywcy [może być także przekazana osobiście albo pocztą, sposób doręczenia nie ma znaczenia dla MPP], który jest przedsiębiorcą [transakcje MPP dotyczą tylko transakcji biznesowych, nie dotyczą sprzedaży na rzecz konsumentów]. Nabywca podejmuje decyzję o zastosowaniu płatności MPP. Wobec czego wybiera w systemie bankowości internetowej komunikat przelewu MPP. Bank pobiera z rachunku VAT nabywcy kwotę 23,00 zł [podatek VAT, o ile na rachunku VAT są takie środki, jak nie ma to pobiera z rachunku VAT tyle ile na nim jest a resztę podatku będzie płacona ze środków z rachunku rozliczeniowego] i przenosi na rachunek rozliczeniowy nabywcy, następnie z rachunku rozliczeniowego wysyła przelew MPP w kwocie 123,00 zł na rachunek odbiorcy [sprzedawcy]. Na rachunku rozliczeniowym sprzedawcy bank rozpoznane przelew MPP i dokonuje sam podziału otrzymanych środków, księgując na rachunku rozliczeniowym sprzedawcy kwotę 100,00 zł, a na rachunku VAT 23,00 zł.