Ogłoszenie o licytacji

OGŁOSZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Godek zawiadamia, że w dniu 03 grudnia 2021r. o godz. 10.00 w sali nr 27 Sądu Rejonowego w  Zamościu odbędzie się:

PIERWSZA  LICYTACJA

Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym, niezamieszkałej położonej w miejscowości Rożki, gmina Żółkiewka działka o pow. 0,28 ha, nr księgi wieczystej ZA1Z/00120731/6

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 259 000,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: ¾ wartości oszacowania tj. kwotę 194 250,00 zł

            Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 25 900,00 zł. Powyższa kwota najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację powinna wpłynąć na rachunek komornika  nr 98 1090 2590 0000 0001 3171 0750 Santander Bank Polska SA Oddział w Zamościu.

            Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

            Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Godek