Kredyt inwestycyjny

  • Kredyt inwestycyjny ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych związanych z działalnością rolniczą.

    • Kwota kredytu - wynika z zapotrzebowania na kapitał, obliczonego na podstawie dokumentów przedstawionych przez Klienta.  Udział środków własnych klienta minimum 10%.
    • Okres kredytowania - kredyt może być udzielony na okres do 240 miesięcy.
    • Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej w oparciu o zmienną stopę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku.
    • Spłata kredytu - terminy spłat dostosowane do cyklu produkcyjnego. możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych kosztów.