Rachunki walutowe

 • Bank otwiera i prowadzi rachunki w walutach: EUR, USD, CHF, GBP

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 6,00 zł za prowadzenie rachunku
  • Karta płatnicza do rachunków prowadzonych w EUR
  • Przelewy SEPA
  • Realizacja poleceń wypłaty

  Środki zgromadzone na rachunkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie objęte są gwarancjami BFG, na zasadach opisanych w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie
  BIC Banku - Kod SWIFT Banku: „POLUPLPR”